unia

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.Pomoc finansowa udzielana na podstawie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu są przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.. Wartość projektu oraz wkład Funduszu Europejskiego wynoszą 217 763,34zł.